Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter

Søknadsprosess

1
Kontakt kommunen for å registrere anlegget i anleggsregisteret

Selv om det er DNT som tar imot søknadene i denne ordningen, så er det kommunene som har ansvaret for å registrere anlegg i sin kommune, i registeret. Lag og foreninger må kontakte kommunen der anlegget ligger/skal ligge for dette.

2
Når anlegget er oppført i anleggsregisteret og man har forberedt den dokumentasjonen som er nødvendig, så kan man sende inn søknad om tilskudd fra disse nettsidene.

Søknadsfrist: 1. november.

kulturdepartmentet logo
Den Norske Turistforening mottar, gjennomgår og kontrollerer alle søknadene, og sender disse videre til Kulturdepartementet

15. februar

Gjennomgangen består i å sjekke at innkomne søknader er fullstendige og at nødvendig informasjon er lagt ved.

Deretter skjer to ting:
a) Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Norsk Friluftsliv får en oversikt over alle søknader om tilskudd til overnattingshytter ved kysten og i lavlandet, og kan uttale seg til departementet om disse innen 1. februar.b) Den Norske Turistforening utarbeider en innstilling som viser hvordan de ønsker å prioritere søknadene om tilskudd til løypetiltak og overnattingshytter i fjellet. Denne innstillingen oversendes departementet.

kulturdepartmentet logo
Kulturdepartementet sluttbehandler søknadene og innvilger, eller avslår søknader, og sender svar til søker.

15. mai

Kulturdepartementet prioriterer søknader, og gjør endelige vedtak i hver enkelt søknad om hvorvidt det skal gis tilskudd eller ikke.
Noen ganger er ikke søknadene i skikkelig nok stand til å kunne få tilskudd, mens i noen tilfeller så strekker ikke den årlige rammen til, slik at søkere må fornye sin søknad neste år. Når vedtakene er gjort, sendes svarbrev til søkerne.

3
Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn for utbetaling

De som har fått vedtak om tilsagn om tilskudd fra spillemidlene, må ferdigstille sitt anleggsprosjekt, få sluttregnskapet kontrollert og revidert, før de sender inn anmodning om utbetaling av tilskuddet til Kulturdepartementet.

Departementet kontrollerer det innsendte, og utbetaler tilskuddet til organisasjonen om dokumentasjonen er i formell orden.